Loragy, s.r.o.   Ing. Ján Matis

Vyhradené a určené technické zariadenia

zdvíhacie zariadenia a tlakové zariadenia  

Výchova a vzdelávanie a overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov

obsluhy zdvíhacích zariadení,  viazačov bremien pracovníkov na opravy

Vzdelávanie pracovníkov na dráhach v oblasti určených zdvíhacích zariadení

žeriavnikov, viazačov bremien, obsluhovateľov, prevádzkových technikov

NOVINKY:

Odborný preklad právnych dokumentov z nemeckého do slovenského jazyka

Lucia Husovcová

PATCHWORK -Štefánia Matisová
 

_____________________________________

 

Poskytované služby v oblasti zdvíhacích zariadení:

1. Revízne skúšky a revízie zdvíhacích zariadení oblasti dozoru Technickej inšpekcie Slovenskej republiky 

2. Revízne skúšky a revízie zdvíhacích zariadení na dráhach v oblasti dozoru Dopravného úradu Slovenskej republiky

3. Technicko-organizačné zabezpečenie úradných skúšok zdvíhacích zariadení v organizácii.

4. Preventívne a podrobné kontrolné prehliadky oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení  v zmysle STN EN - 1090+A1 a platných predpisov a noriem.

5. Spracovanie prevádzkového predpisu pre zdvíhacie zariadenia pre konkrétne  podmienky Vašej organizácie.

6. Odborné školenie a preskúšanie užívateľov, prevádzkových  technikov, žeriavnikov, viazačov, obsluhovateľov a pracovníkov na opravy v oblasti zdvíhacích zariadení.

7. Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dráhových podnikov.

8. Komplexná previerka prevádzky zdvíhacích zariadení pred kontrolou zo strany štátneho dozoru, IBP, NIP.

9. Poradenská služba v oblasti zdvíhacích zariadení.

10. Zhotovenie dokladov o spôsobilosti  žeriavnikov, viazačov bremien a obsluhovateľov zdvíhacích zariadení, vyhotovenie a zabezpečenie prevádzkových dokladov a pod.

 

 

Osvedčenia a Oprávnenia

 

Osvedčenie Technickej inšpekcie SR:

 

Revízny technik zdvíhacích zariadení 

č. osv.: 315/3/2012-ZZ-A-Aa,b Ba,b,c,d,f,

Rozsah zdvíhacích zariadení v oblasti dozoru Technickej inšpekcie SR:

žeriavy a zdvíhadlá

pohyblivé pracovné plošiny

zariadenie na zavesenie a uchopenie bremena

zdvíhacie ústrojenstva vozíkov a nakladačov,

hydraulické ruky

zdvíhacie rampy, plošiny, čelá, vrátky,

brány s motorickým pohonom

 

Oprávnenie Technickej inšpekcie SR:   107/3/2014 - ZZ - S,O(OU,R,M) - Aa,b Ba,b,c,d,f 

v rozsahu:

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích

O - Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:

OU - Oprava a údržba

R - Rekonštrukcia

M   -  Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

 

Oprávnenia Národného inšpektorátu práce SR  na výchovu a vzdelávanie:

 

VVZ-1604/07-03.2

03.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením ZZ :

A Aa,b,e,f  B a,b,c,d,e,f,h,i

 

VVZ-1605/07-03.4

03.4 . Výchova a vzdelávanie viazačov bremien s vymedzením na ZZ 

A Aa,b,e,f   Ba,b,c,d,e,f,h,i

 

 

Osvedčenia  Dopravného Úradu SR pre činnosti na dráhach:

 

Revízny technik zdvíhacích zariadení č. osv.:0003-16/D-Z

Rozsah zdvíhacích zariadení

Zdvíhadlá,

pojazdné zdvíhadlá,

žeriavy mostové, portálové, poloportálové, nástenné a konzolové,

žeriavy stĺpové, vežové a špĺhacie,

žeriavy cestné výložníkové, 

žeriavy železničné a na železničných vozidlách alebo železničných pracovných strojoch,  zdviháky dráhových vozidiel,

zdviháky kontajnerov,

spúšťadlá,

nakladače, prekladače a zdvíhacie vozíky pre manipuláciu s kontajnermi ISO radu 1,

Pohyblivé pracovné plošiny

 

Revízny technik tlakových zariadení č. osv.: 1.0100-97/DK21-1

Rozsah tlakových  zariadení

Tlakové nádoby stabilné,

tlakové nádoby hnacích vozidiel,

tlakové nádoby mechanizačných traťových zariadení,

tlakové nádoby vozňov Uacs s tlakovým vyprázdňovaním sypkých hmôt,

tlakové nádoby samočinných vodárni do 200 Lt

 

Oprávnenie Dopravného úradu:  Z - 01 / 2017 pre činnosti na dráhach

Vykonávanie prehliadok a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných a vykonávanie inšpekčných prehliadok oceľových koštrukcií

Zdvíhadlá,

pojazdné zdvíhadlá,

žeriavy mostové, portálové, poloportálové, nástenné a konzolové,

žeriavy stĺpové, vežové a špĺhacie,

žeriavy cestné výložníkové, 

žeriavy železničné a na železničných vozidlách alebo železničných pracovných strojoch,  zdviháky dráhových vozidiel,

zdviháky kontajnerov,

spúšťadlá, hriže,

nakladače, prekladače a zdvíhacie vozíky pre manipuláciu s kontajnermi ISO radu 1,

Pohyblivé pracovné plošiny

 


Poverenie Dopravného úradu SR  pre vzdelávanie pracovníkov na dráhach

P - Z/07-2017-18

Obsluha zdvíhacích zariadení podľa prílohy č. 1, časť 4 položky Z 1.1 až Z 1.10,  Z 1.12 až Z 1.15 a Z 2.1 až 2.4

pre žeriavnika, viazača bremien, obsluhovateľa zdvíhacích zariadení a prevádzkového technika uvedených zariadení

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode